طرح دعوت

توضیح طرح شرایط ثبت نام در طرح گزارش طرح گزارش تصویری توضیح طرح دعوت هدف از طرح زیارت ایجاد یک فضاي معنوي براي کسانی است که امکان سفر زیارتی ندارند.البته این طرح براي افراد بی سر پرست و دانش آموزان بی بضاعت اجرا می گردد. هدف نهایی این طرح ایجاد ظرفیت معنوي براي این عزیزان […]

طرح معرفت

توضیح طرح شرایط ثبت نام در طرح گزارش طرح گزارش تصویری توضیح طرح معرفت هدف از طرح زیارت ایجاد یک فضاي معنوي براي کسانی است که امکان سفر زیارتی ندارند.البته این طرح براي افراد بی سر پرست و دانش آموزان بی بضاعت اجرا می گردد. هدف نهایی این طرح ایجاد ظرفیت معنوي براي این عزیزان […]

طرح زیارت

طرح زیارت

توضیح طرح شرایط ثبت نام در طرح گزارش طرح گزارش تصویری توضیح طرح زیارت هدف از طرح زیارت ایجاد یک فضاي معنوي براي کسانی است که امکان سفر زیارتی ندارند.البته این طرح براي افراد بی سر پرست و دانش آموزان بی بضاعت اجرا می گردد. هدف نهایی این طرح ایجاد ظرفیت معنوي براي این عزیزان […]