0%

طرح عیادت
 • 4000000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

طرح ضیافت
 • 2000000 تومانمبلغ مورد نیاز

46%

طرح زیارت امام رضا (ع)
 • 2000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 900700 تومانمبلغ حمایت شده

50%

طرح اکرام ایتام
 • 1000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 500000 تومانمبلغ حمایت شده

24%

طرح اجابت
 • 3000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 700000 تومانمبلغ حمایت شده

35%

طرح برکت
 • 5000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 1701500 تومانمبلغ حمایت شده

70%

طرح رضایت
 • 2000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 1400000 تومانمبلغ حمایت شده

100%

طرح سعادت
 • 4000000 تومانمبلغ مورد نیاز
 • 4000000 تومانمبلغ حمایت شده