پاسخگویی به نیازهای مردم

120,504

افراد فقیر و نیازمند در سال 1398

پخش ویدئو
0M سرمایه جمع شده
0% مهر مردمی
0M کودکان
0K رویدادهای برگزار شده