طرح برکت

توضیحات

طرح برکت طرح برکت طرح برکت طرح برکت طرح برکت طرح برکت

%
سرمایه جمع شده
  • 1701500 تومانمبلغ حمایت شده
  • 5000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 5حمایت کنندگان