طرح زیارت امام رضا (ع)

توضیحات

طرح زیارت امام رضا (ع)

طرح زیارت امام رضا (ع)

طرح زیارت امام رضا (ع)

%
سرمایه جمع شده
  • 900700 تومانمبلغ حمایت شده
  • 2000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 5حمایت کنندگان