طرح اکرام ایتام

توضیحات

طرح اکرام ایتامطرح اکرام ایتامطرح اکرام ایتامطرح اکرام ایتامطرح اکرام ایتام

%
سرمایه جمع شده
  • 500000 تومانمبلغ حمایت شده
  • 1000000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 2حمایت کنندگان