معرفی طرح کرامت

طرح کرامت با استفاده از ظرفیت خیرین که قصد دارند اقلام دست دو و یا نو خود را به نیازمندان برسانند آغاز بکار کرده است. در این طرح با استفاده از یک شماره در شبکه هاي مجازي خیرین تماس گرفته و با ارائه آدرس به همکاران ما ،اقلام اهدایی خود را به دست ما میرسانند.

بعد از دریافت اقلام کرامت توسط همکاران ما در موسسه،آنان را تفکیک کرده و بعد از اینکه از لحاظ کرامت انسانی مورد تاییدقرار گرفت،بسته بندي شده و در نوبت ارسال قرار می گیرند
نمایندگان موسسه در استان ها با ارائه مشکلات معیشتی مددجویان خود در استان ها با ما مکاتبه کرده و بعد از بررسی توسط تیم کارشناسی موسسه،بنا بر ضرورت بیشتر هرکدام از مددجویان،اقلام مورد نیاز بعد از هماهنگی با واحد اجرایی برایشان ارسال می گردد بعد از دریافت اقلام توسط نمایندگان موسسه،آنها ملزم به ارسال رسید اقلام دریافتی و ارزش ریالی آن اقلام می باشند. 

لیست اقلام طرح کرامت

بعد از جلسات متعدد تیم مجرب واحد مشارکت با کارشناسان،خروجی این جلسه براي تحویل اقلامی که خیرین می توانند به موسسه اهدا نمایند تا به دست نیازمندان واقعی برسند،لیست زیر می باشد که در 4 گروه مشخص شده اند .

ثبت نام در طرح

گزارش طرح کرامت

پویش سیل مهربانی

در اوایل سال 98 خبر سیل همه ما را دچار ناراحتی کرد. از این رو بنابر وظیفه انسانی اقدام به ایجاد کمپینی با موضوع سیل مهربانی کردیم. در این پویش با وجود اینکه چندین استان درگیر با پدیده سیل بودند اما با توجه به بضاعت موسسه توانستیم به استان هاي شمالی و جنوبی کمک هایی ارسال کنیم.

این کمک ها شامل ارسال مواد هاي غذایی، تامین وسایل اولیه زندگی و … می باشد
ارزش ریالی این کمک ها به 470 میلیون تومان می رسد

پویش وطنم ایران

پویش وطنم ایران نام طرحیست که پس از سیل ویرانگري که در سال 98 منطقه بلوچستان ایران در برگرفت در دو بازه اجرایی شد. همکاران ما به سرعت با طراحی پوستري زیبا از عموم مردم و خیرین دعوت کرد تا به این پویش بپیوندند
اقلام جمع آوري شده شامل در بازه اول :
بیش از 200 دست لباسی زمستانه نو مخصوص کودکان و نوجوانان 
اهداي بیش از 9000 کنسرو غذاي آماده 
اهداي 5000 عدد غذاي آماده 
اهداي بیش از 40 سري پتوي دونفره نو

ثبت نام با موفقیت انجام شد

جهت پیگیری با شماره زیر تماس بگیرید

(123) 021-44939003-8