توضیح طرح اجابت

طرح اجابت یکی از طرح هاي فعالی در طول سال می باشد. در این طرح با جمع آوري نذورات و صدقات حامیان ،گوسفند خریداري شده و گوشت آن پس از ذبح اسلامی بین نیازمندان پخش می گردد. در این طرح ممکن است حامی مورد نظر نیت نذر و یا عقیقه داشته باشد.
طرح اجابت پیشتر فقط در عید سعید قربان اجرا می گردید. که در سال 98 با تمهیداتی که همکاران ما در واحد مشارکت در نظر گرفتند این طرح در همه ماه هاي سال قابل اجرا بوده و به محضی که مبلغ مورد نظر جمع آوري گردد گوسفند خریداري شده و گوشت آن پس از ذبح بین نیازمندان پخش می گردد.

طرح اجابت در طول سال با تماس حامیان براي ذبح قربانی به نیت دفع بلا و یا براي عقیقه کردن براي نوزاد صورت می گیرد.
حامیان مبلغ مورد نظر را به حساب طرح اجابت واریز می کنند و بعد از آن همکاران ما اقدام به ذبح گوسفند قربانی می نمایند و بعد میان نیازمندان پخش می نمایند

نحوه ی مشارکت در طرح

شما میتوانید کمک های مالی خود را از طریق شماره کارت ذکر شده پرداخت نمایید و در این طرح مشارکت داشته باشید .

گزارش تصویری

ویدیو گزارش تصویری از طرح سعادت