توضیح طرح عیادت

هدف از طرح عیادت درمان ایتام بیمار ، اهداي دارو ،اقلام بهداشتی به خانواده هاي ایتام بیمار و برپایی درمانگاه صحرایی میباشد. این موارد رو همکاران ما در موسسه با مشارکت هاي گروه هاي جهادي انجام می گیرد.

نمایندگان ما مناطق هدف نیازمند به خدمات بهداشتی ، درمانی و دارو را به ما معرفی میکنند و مسئولیت واحد مشارکت برقراري ارتباط بین این نمایندگان و گروه هاي جهادي ، قرارگاه هاي سپاه و توانمندي هاي استان است ، همچنین برپایی درمانگاه هاي صحرایی نیز از فرایند هاي اجرایی در طرح عیادت است
در سال 98 در 4 موضوع موسسه خیریه حضرت رقیه(س) ورود پیدا کرد
ارسال دارو براي کودکان بیمار یمنی 
کمپین امیر عباس 
اهداي 100 ویلچر به نیازمندان 
احداث دندانپزشکی صحرایی براي نیازمندان 
این خدمات به ارزش 728 میلیون تومان در سال 98 در طرح عیادت انجام گرفت

در شکل زیر نیز می توانید چگونگی اجراي طرح عیادت را مشاهده نمایید :

گزارش تصویری

021-44939003-8