ما یک سازمان خصوصی جهانی هستیم که در سراسر جهان از دلایل خوب و تغییرات مثبت حمایت می کنیم.

ماموریت ما

چشم انداز ما

ارزش های ما

خیریه ما بیش ازیک دهه است که حضور دارد. ما بهترین را برای همه فرزندان خود رقم می زنیم.

0 اهداف
0هزار داوطلب
0هزار کودکان
0هزار منطقه

کاری که ما انجام می دهیم