گردهمایی با تولیدکنندگان داخل جهت افتتاح شعبه دوم نمایشگاه اکرام کالا