شرایط ثبت نام در طرح

1.سفر زیارتی مشهد مقدس به صورت مشارکتی برگزار می شود.لذا مبلغ مشارکت در این طرح 600/000 تومان به ازای هر زائر از طرف ثبت نام کننده و مابقی به عهده موسسه خیریه می باشد.این هزینه شامل هزینه ایاب ذهاب بین استانی، اسکان، وعده های غذایی، اتوبوس های درون شهری و اساتید همراه کاروان در طول 3 شب و 4 روز می باشد.

2.هزینه تغذیه بین راهی و رفت وبرگشت به استان به عهده خود مددجو می باشد.

3.هر اتوبوس شامل 40 نفر زائر و یک مربی آقا و در صورت خانم بودن تمام کاروان یک مربی خانم (در کنار مربی آقا) می باشد.

4.زمان ورود کاروان به اسکان، از ناهار روز اول بوده و با صبحانه روز چهارم خاتمه پیدا می کند.

5.مبلغ مشارکت به صورت تسویه تا یک هفته قبل از حرکت به حساب موسسه واریز شده و فیش واریزی به شماره موسسه ارسال شده باشد.

6.اولویت در ثبت نام با زائر اولی ها بوده و به عهده مسئول کاروان می باشد.

7.اسکان مشهد مقدس مجتمع جوادالائمه واقع درچهارراه خسروی می باشد.

8.بیمه زائرین در بین راه (داخل اتوبوس بین شهری) به عهده موسسه خیریه و داخل مجتمع به عهده مسئول کاروان استان می باشد.

9.هماهنگی تمام امور و برنامه ریزی تمام سفر به عهده موسسه خیریه بوده و سرپرستی زائرین و رساندن به برنامه موسسه به عهده مسئول کاروان استان می باشد.