آخرین اخبار و گزارشات رویدادها و نمایشگاهای طرح مرمت مشارکت طرح مرمت 

در اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی بهمن1401 باغ موزه دفاع مقدس